Telefon: +420 775 626 019 | Email: cmmjchomutov@email.cz | Adresa: Vršovců 19/992, Chomutov 43001 | ČÚ: 940147379/0800 | IČ: 67777180 | Datová schránka: 

MŽP poskytuje finanční prostředky

dotace

Od 26. 2. 2021 do 29. 3. 2021 je otevřena výzva Ministerstva životního prostředí pro příjem žádostí o poskytnutí finančních prostředků z Programu péče o krajinu - Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B) a Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy (PPK C).

Cílem Výzvy je udržení a zlepšování dochovaných přírodních i kulturních hodnot krajiny prostřednictvím neinvestičních jednoletých opatření v krajině menšího rozsahu. Podporována jsou opatření dle směrnice č. 2/2021, která je přílohou č. 1 této Výzvy, např. výsadby nelesní zeleně, tvorba mokřadů a tůní, realizace prvků ÚSES (Územní systém ekologické stability), záchranné transfery živočichů, seč a pastva druhově bohatých luk, likvidace invazních druhů a další opatření na podporu biodiverzity a obnovy krajinných struktur.

Ministerstvo životního prostředí podporuje iniciativu Nadace Partnerství „Sázíme budoucnost“, jejímž cílem je vysadit v české krajině během 5 let 10 milionů stromů na podporu ekologické stability a snížení zranitelnosti krajiny vůči negativním dopadům změny klimatu. Proto je v rámci Výzvy alokováno 20 mil. Kč pouze na výsadby nelesní zeleně ve volné krajině. V rámci PPK B je možno žádat na opatření ve volné krajině, tzn. mimo zvláště chráněná území (národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky).

Finanční prostředky nelze poskytnout na realizaci opatření, jejichž cílem je pouze zhodnocení majetku, části opatření, na které byly poskytnuty finanční prostředky z jiných veřejných rozpočtů (tím není dotčena možnost zajištění kofinancování a udržitelnosti projektů) a opatření investičního charakteru.

Do podprogramu PPK B se mohou hlásit fyzické i právnické osoby. Výše dotace pokryje až 100 % způsobilých nákladů. Minimální výše žádosti není stanovena a horní hranice je 250 tis Kč. Alokováno je v PPK B celkem 60 miliónů korun.

Způsob podání žádosti, její hodnocení a další důležité informace jsou k nalezení na https://www.mzp.cz/cz/program_pece_krajina_vyzva_unor

Výzva na webu MŽP:https://www.mzp.cz/cz/news_20210225-MZP-posila-60-milionu-korun-na-adaptaci-na-zmenu-klimatu-vysadbu-stromu-nebo-tvorbu-tuni-a-mokradu-